Trinnvis utbygging

Trinnvis utbygging

Planforslaget beskriver et svært stort utbyggingsprosjekt. Endelig ferdigstilelse forventes å ta inntil 20 år. Fokus på en realistisk prosjektøkonomi samtidig som utbyggingen av viktig offentlig infrastruktur og natur- og miljømessige tiltak sikres.


Under følger illustrasjoner som viser forslag til hvordan prosjektet kan tenkes utbygd..

Nåsituasjon

Etablering byggegrunn

Etablering av byggegrunn for antatt første byggetrinn.

Antatt første byggetrinn

Antatt andre byggetrinn

Antatt andre byggetrinn med etablert gangforbindelse til Depotgata.

Ferdig utbygd

z