Miljø

Gjenbruk av masser fra naboprosjektet

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) er i ferd med å gjennomføre prosjekter som vil resultere i en betydelig reduksjon av utslippene av urenset avløpsvann til Nitelva, samt nytt biogassanlegg som utnytter restprodukter fra avløpsvannet på en mer miljømessig måte.

 

Det sprenges ut store mengder fjell; ca 128 000 m3. Av dette planelegger prosjektet å nyttiggjøre seg ca 115 000 m3 for utfylling av området.

 

Utfylling ved bruk av stedlige masser er hensiktsmessig fordi en utkjøring av masser ville ført til ca 20 000 lastebillass (40 000 transportbevegelser) og et CO2 avtrykk på om lag 170 tonn hvis det skal deponeres utenfor området.

 

Hvis man benytter massene som utfyllingsmasse vil man ikke ha transportbevegelser utenfor anleggsområdet, samt at CO2 avtrykket reduseres til 4,2 tonn. Gjenbruk av masser lokalt ansees å ha stor samfunnsmessig verdi da man vil redusere transport av stein ut av området til et minimum.

 

Beregningene baserer seg på tidligere estimat og nøkkeltall for CO2 og transporterte masser i Samfunnsnytteanalysen.

Kollektivtilbud

Prosjektet ligger svært sentralt i forhold til kollektive transportruter.

 

Det nærmeste kollektivtilbudet er busslinjene i Strømsveien som har holdeplass nær krysset med Strandveien, Jenseberget.

 

Området ligger innenfor gang- og sykkelavstand til jernbanestasjonene Sagdalen og Lillestrøm (avstanden er henholdsvis ca. 0,9 km og ca. 1,2 km).

 

Sagdalen stasjon trafikkeres av lokaltogene på Hovedbanen, mens Lillestrøm stasjon trafikkeres av alle tog. Fra Lillestrøm stasjon er reisetiden 11 min til Oslo S og 12 min til OSL.

 

Skedsmo kommune har i sin Samferdeselplan 2016-2030 skissert at det i Strømsveien legges opp til hovedtrase for kollektiv trafikk mellom Lillestrøm og Strømmen.

 

I samme plan har kommunen skissert en fremtidig t-bane trasé til Lørenskog og Oslo i samme område.

z