Barn & unge

Hvor ligger nærmeste barneskoler og er det trygge skoleveier?

De nærmeste barneskolene, Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune, og Rud i Rælingen kommune, ligger ca. 1 – 1,5 kilometer fra utbyggingsområdet.

 

Med utgangspunkt i Strandveien er det ingen hovedveier som må krysses i plan.

 

Det er noe uklart hvordan inndelingen i skolekretser vil bli fremover. Full utbygging av planområdet vil riktignok medføre stort press på eksisterende skoler.

z