Miljø

Gjenbruk av masser fra naboprosjektet

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) er i ferd med å gjennomføre prosjekter som vil resultere i en betydelig reduksjon av utslippene av urenset avløpsvann til Nitelva, samt nytt biogassanlegg som utnytter restprodukter fra avløpsvannet på en mer miljømessig måte.

 

Det sprenges ut store mengder fjell; ca 128 000 m3. Av dette planelegger prosjektet å nyttiggjøre seg ca 115 000 m3 for utfylling av området.

 

Utfylling ved bruk av stedlige masser er hensiktsmessig fordi en utkjøring av masser ville ført til ca 20 000 lastebillass (40 000 transportbevegelser) og et CO2 avtrykk på om lag 170 tonn hvis det skal deponeres utenfor området.

 

Hvis man benytter massene som utfyllingsmasse vil man ikke ha transportbevegelser utenfor anleggsområdet, samt at CO2 avtrykket reduseres til 4,2 tonn. Gjenbruk av masser lokalt ansees å ha stor samfunnsmessig verdi da man vil redusere transport av stein ut av området til et minimum.

 

Beregningene baserer seg på tidligere estimat og nøkkeltall for CO2 og transporterte masser i Samfunnsnytteanalysen.

z