Flom

Hvilke flomhensyn er ivaretatt i planforslaget?

Fordi landområdet i dag ligger i flomsone, har prosjektet derfor valgt å heve terrenget i forbindelse med en utbygging av boligarealer opp til kote 106,5 moh. NVE har angitt flomhøyde ved en 200 års flom til å være 105,9 i vårt område. Slik sett vil området etter ferdigstillelse være trygt mht flom etter de retningslinjer myndighetene angir.

(kilde: NVE rapport 83/2016 flomsonekart)

z