FAQ

Nøkkeltall

Areal Størrelse

Planområdets areal 141 000 m2

(Areal i Skedsmo 106 000 m2,

areal i Rælingen 35 000 m2)

Maks bruksareal (BRA) 145 000 m2

(Skedsmo 130 800 m2,

Rælingen 14 200 m2 BRA)

Eksisterende landfast areal 48 680 m2

Utfylt areal til ny bygningsrekke 26 000 m2

Totalt bebyggbart areal Strandveien 1 tomt 74 680 m2

 

Antallet boenheter vil være avhengig av fordelingen mellom og størrelse på de ulike formålene som det kombinerte formålet tillater. Dette gjelder i hovedsak arealfordelingen mellom bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning. Plan- forslaget åpner eksempelvis for inntil ca. 1 600 boenheter med utgangspunkt i et areal på 139 700 m2 BRA. For å anskueliggjøre vil f.eks. en fordeling på 80/20 % mellom forholdsvis bolig og tjenesteyting/kontor/bevertning og med utgangspunkt i gjenværende areal på 139 700 m2 BRA, gi rom for opptil ca. 1 300 boenheter, hvorav ca. 170 i Rælingen. Dette er eksempler og det er reguleringsbestemmelsene som er avgjørende.

 

Antall boenheter pr. dekar 17 boenheter pr. dekar

Antall personer som boligene gir plass til
ca. 4 000 innbyggere

Antall etasjer – høyeste bygg og laveste bygg 14 og 3

Grad av utnytting ca.180 %

Hvor mye m² med handel-, og næringsarealer er det satt av?

Det er avsatt 4 000 m2 med butikk og andre forretningsarealer. I dette inngår en større dagligvareforretning med opptil 1 500 m2. I tillegg er det tenkt mindre forretninger med enkeltvis maks størrelse på 500 m2, med samlet størrelse inntil 2 500 m2.

Hvor ligger nærmeste barnehager?

Prosjektet legger opp til etablering av 8-avdeling barnehage, med plass til opptil 108 barn.

 

I tillegg ligger det flere eksisterende barnehager i nærheten av planområdet, f.eks Stalsberg familie barnehage, Strømmen barnehage, Svanen familie barnehage, Noahs ark Barnehage, Furulund Barnehage og Hagan Barnehage

Hvor ligger nærmeste barneskoler og er det trygge skoleveier?

De nærmeste barneskolene, Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune, og Rud i Rælingen kommune, ligger ca. 1 – 1,5 kilometer fra utbyggingsområdet.

 

Med utgangspunkt i Strandveien er det ingen hovedveier som må krysses i plan.

 

Det er noe uklart hvordan inndelingen i skolekretser vil bli fremover. Full utbygging av planområdet vil riktignok medføre stort press på eksisterende skoler.

Hva med lekeplasser for barn og unge og hvordan er kravet til uteoppholdsarealer løst?

På Strandveien er dette organisert i to strøkslekeplasser - én ved torget i nord, 1 200 m2 stor, spesielt tilpasset de minste barna og én i den sentrale parken ved siden av barnehagen, tilpasset alle aldersgrupper. Alle gårdene, eller tunene, vil ha hver sin nærlekeplass på 150 m2. Slik sett er alle kravene som stilles i kommuneplanen oppfylt for området.

 

Den overordnede grøntstrukturen legger opp til tydelige grøntdrag langs strandpromenaden, strøket og Strandveien, samt at alle tunene blir grønne. Langs veier og kjørbare gatetun blir det etablert forhager
med bredder mellom 3 og 5 m.

 

For videre lesing vises det til Illustrasjonshefte og Planbeskrivelse i dokumentarkiv.

Hvordan er solforholdene ivaretatt?

Kommuneplanen for Skedsmo stiller krav til solbelysning av uteoppholdsarealet, hvorav halvparten skal være solbelyst
21. mars kl. 15:00 (vårjevndøgn).

 

Det er utarbeidet sol- og skyggediagrammer i forbindelse med planarbeidet som redegjør for sol- og skyggesituasjonen på dette tidspunktet. Prosjektet har lagt vekt på å sikre gode solforhold gjennom hele dagen. Etableringen av byggegrunn i elven gir mulighet til plassering av store torg- og parkrom med øst-vest orientering, noe som gir gode solforhold både for- og ettermiddag.

 

Det sentrale strøket har gode solforhold hele dagen, særlig mellom kl. 10 og kl. 16.

 

Alle leiligheter vil ha mulighet for sol en eller annen gang i løpet av dagen. Flere av leilighetene vil ha mulighet til å få både morgen- og kvelds- sol.

 

Alle gårdsrommene vil ha sol på deler av arealet også ved vårjevndøgn. Ved å organisere bebyggelsen i en buet vifteform mot sørvest, hindrer man et homogent sol- og skyggebilde gjennom bydelen, men gir de respektive parker, torg og gater forskjellige solforhold gjennom ettermiddagen, samtidig som Skedsmo kommunes foretrukne måletidspunkt, er prioritert.

 

Områdets beliggenhet, sørvest for Nitelva, gir muligheten til å plassere relativt høy bebyggelse mot elva uten å skyggelegge uteområdene. Forklaringen er at etter kl. 12:00 faller mesteparten av skyggen fra disse husene på vannet.

 

Ny bebyggelse på Strandveien vil bare marginalt innvirke på sol- og skyggeforhold for tilliggende områder. Det er heller ikke bebyggelse eller landskapsformasjoner i næromgivelsene som vil påvirke solforholdene i området.

 

Nærheten til elven og mulighet for direkte speiling av himmel og sollys vil ytterligere forsterke solforholdene både på fellesarealer og fasader.

 

For videre lesing vises det til Illustrasjonshefte og Planbeskrivelse i dokumentarkiv.

z