Videre planprosess

Videre planprosess

Høring:
Reguleringssaken ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i oktober 2017. Fristen for merknader er 7. januar 2018. Det er sendt melding til alle berørte parter etter loven. Når fristen for innspill er ute vil de respektive kommuner vurdere de merknader som er kommet, og deretter legge fram ny innstilling til endelig behandling i tekniske utvalg og kommunestyre. Forslagsstiller vil få anledning til å kommentere de innspillene som er kommet inn innen fristen.

 

Vurdering av merknader:
Dersom det foreligger innsigelse i samsvar med plan- og bygningslovens § 5-4, vil kommunene, i samarbeid med forslagsstiller, først forsøke å finne løsning på problemet i uformelle drøftinger med innsigelsesmyndigheten. Dersom dette ikke fører fram kan det avholdes foreløpig mekling hos fylkesmannen.

 

Dersom kommunene fremmer et planforslag som forslagsstiller er uenig i, gis denne vanligvis anledning til å komme med merknad til kommunens forslag.

 

Hvis planen endres vesentlig som følge av merknader, må den legges ut til nytt offentlig ettersyn. Dersom endringene gjelder kun enkelte berørte parter, kan det være tilstrekkelig å gi disse partene anledning til å uttale seg om forslaget innen en frist.

 

Alle illustrsjoner er kun ment som visualisering av planforslaget.

§