Trinnvis utbygging

Hvilken utbyggingsrekkefølge ligger til grunn?

Planforslaget utgjør et stort areal som har potensiale til å romme mye bebyggelsesareal, og det kan være hensiktsmessig å tenke seg utbygging i forskjellige stadier. Planforslaget legger opp til trinnvis utbygging og oppdeling i byggetrinn. Dette er definert ut fra fokus på en realistisk prosjektøkonomi. Samtidig sikres utbyggingen av viktig offentlig infrastruktur og natur- og miljømessige tiltak.

 

For videre lesing vises det til Beskrivelse av faseplan i dokumentarkiv.

§