Om selskapet

Strandveien 1 AS  

Strandveien 1 AS (tidligere Sentralrenseanlegget RA-2 AS) eies av kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Nittedal.

 

Selskapet skiftet navn i 2015

 

Styret i selskapet består av
Martin Mæland, styrets leder

Pia Farstad von Hall, nestleder

Anita Orlund, styremedlem

Eli Grimsby, styremedlem

Stian Thomassen, styremedlem

 

Det er ingen ansatte i selskapet, og det administreres av innleid daglig ledelse

Fakta om selskapet

STRANDVEIEN 1 AS
Ruth Maiers gate 22
1466 Strømmen


Org.nr:  827 113 492


Postadresse:
Postboks 25
2011 STRØMMEN

 

Daglig leder: Dag Georg Jørgensen
Telefon : 901 04 788
e-post : dag@addenda.no

Dokumenter

Vi har lagt ut en rekke dokumenter knyttet til generalforsamlinger, eierseminarer, status- og revisjonsrapporter m.v.

Dokumenter om selskapet kan du finne her.

 

Skulle man ha behov for mer informasjon, vennligst kontakt daglig leder Dag Georg Jørgensen

 

Vannverkssaken

Den 26. september 2005 publiserte Aftenposten en artikkel om selskapene Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS. Artikkelen kan du lese her

Saken har blitt betraktet som den mest alvorlige korrupsjonssaken i Norge. Det var Aftenspostens journalister som rullet opp saken. 

For oppslag har vi lagt inn en lenke til nrk.no som har samlet oppslag om saken. 


Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Hensikten

Prosjektet med utvikling av reguleringsplan for eiendommen ved Nitelvas bredd er et ledd i verdigjenvinning og effektiv bruk av landområder. 

Prosjektet genererer betydelige verdier som tilbakeføres til eierkommunene og brukes innen vann- og avløpssektoren, for framtidig miljøvern. Ved at eierkommunene tilføres midler ved avhendelse av eiendommen skal midlene fortrinnsvis benyttes til utbedring av gamle vann- og avløpssystemer i kommunene. Disse systemene er viktig å vedlikeholde og effektivisre slik at man hindrer fremtidig forurensning ved lekkasjer. 

Resultater

Da selskapet 1. januar 2008 ble omdefinert til å være et "oppryddingsselskap" ble fokuset rettet mot å innfordre krav og å omsette eiendeler til beste for abonnentene.

 

I 2014 fattet generalforsamlingen vedtak om at selskapet skulle arbeide for "å organisere selskapet på mest hensiktsmessig måte, med målsetting å realisere best uttelling til Fond 2".

Fond 2 kan du lese mer om i rapporten om Fordeling av midler .

 

Selskapet har fra 2006 arbeidet med å omsette eiendeler som ikke hadde direkte betydning for driften av renseanlegg. Gjennom dette er det realisert salg og andre erstatninger på om lag 114 mill kroner. I tillegg er det utviklet og solgt eiendom som har gitt en gevinst på ca 107 mill kroner.

 

Til dette arbeidet er det kostandsført ca 67 mill kroner for granskning og selskapsmessige merkostnader (styre, generalforsamling, ledelse og advokater). 

Daglig ledelse

Selskapet drives uten egne ansatte.

 

Imidlertid er det inngått avtale om ledelse med
Addenda Consult AS (fnr. 979 994 877)

 

Avtale mellom Strandveien 1 AS og Addenda Consult AS ble opprinnelig inngått 2005

Oppdraget honoreres på timebasis

 

Dag Georg Jørgensen står for operativ ledelse

Selskapets forhold til offentlighetsloven

Strandveien 1 AS er ikke omfattet av offentlighetsloven.

Årsaken er at selskapet ikke har «fast tilsette i administrativ stilling», og er derved unntatt loven jf. offentlegforskrifta § 1 annet ledd bokstav a.

 

På tross av dette har selskapet bestemt at man ønsker å bidra til utvidet åpenhet.

 

Selskapets styre presiserer dette overfor selskapets eiere og opinionen for øvrig. 

Lov om offentlige anskaffelser

Selskapet er ikke omfattet av reglene knyttet til lov om offentlige anskaffelser. 

Dette er utredet for selskapet gjennom to juridiske vurderinger i 2014 og i 2016.

Selskapet redegjorde overfor generalfrosamlingen i 2016 om forholdet.

 

Ved større anskaffelser praktiserer selskapet rutine for forenklet anskaffelse som sikrer at tilbud hentes fra minimum 3 tilbydere og at disse vurderes opp mot fastsatte utvalgsktiterier.

§