Naturmiljø

Gir prosjektet økt fare ift naturmiljø og biologisk mangfold?

Planområdet vurderes å ha middels til stor verdi for naturmiljø. Ved etablering av byggegrunn i Nitelva reduseres den viktige naturtypen «bekkedrag» på strekningen der tiltaket gjennomføres og leveområder for flere arter som er nær truete eller sårbare påvirkes.

 

Som en del av kompensasjonen for «tapt» elvebredde/ strandsone, legger prosjektet opp til etablering av en ny våtmark på totalt 10 daa som er løsrevet fra øvrige soner. Våtmarken med sine kantsoner og grunne partier, samt Nitelvas kantsone langs bebyggelsen, skal by på tilsvarende områder med de samme funksjonene.

 

For videre lesing vises det til Konsekvensutredning i dokumentarkiv.

§