Flom

Gir prosjektet økt fare ift stabilitet og erosjon?

Geoteknikere og hydrologer har vurdert om etablering av byggegrunn kan gjennomføres i henhold til stabilitet eller hvis det er behov for en spesiell utforming eller erosjonssikring.

 

Under følger de viktigste funnene vedrørende erosjon:


    • - Det er beregnet kun marginale hastighetsendringer i forbindelse med utfyllingen, og som ikke vil påvirke sedimenttransport hverken oppstrøms eller nedstrøms tiltaksområdet.
     - Erosjonsforhold knyttet til evt mindre hastighetsøkninger langs etablert ny, større øy sentralt i elveleiet, avbøtes med erosjonssikring vha fylling av grovere masser på utsatte punkter langs øya.
     - Det er svært lave hastigheter langs østsiden av elven i tiltaksområdet grunnet elvens utforming og tilhørende strømningsforhold. Disse endres ikke av tiltaket.
     - Det anses ikke å være noen fare for bunnsenkning på strekningen.
     - Vannstanden i Øyeren og de smale passasjene under broene er i hovedsak styrende for de hydrauliske forholdende på strekningen.
      

Under følger de viktigste funnene vedrørende stabilitet:


- Det er i prosjektet utført stabilitetsberegninger både for dagens og for en fremtidig situasjon. Hensikten med disse har vært å vurdere om skråningsstabiliteten tilfredsstiller NVE sine krav til sikkerhet.
- Beregningene har vist at sikkerheten for alle snitt er større enn 1,4, og at dette da tilfredsstiller NVE sine krav. Områdestabiliteten på tomta er derfor vurdert å være tilstrekkelig for den planlagte utbyggelsen. Det er forutsatt at bebyggelsen utføres kompensert eller på peler til berg.
- Stabilitetsvurderingen for området konkluderer også at det ikke er grunn- og terrengforhold på tomten som tilsier at der fare for områdeskred på tomten.

 

For videre lesing vises det til Stabilitetsberegninger for dagens og for en framtidig situasjon i dokumentarkivet

Hvilke flomhensyn er ivaretatt i planforslaget?

Fordi landområdet i dag ligger i flomsone, har prosjektet derfor valgt å heve terrenget i forbindelse med en utbygging av boligarealer opp til kote 106,5 moh. NVE har angitt flomhøyde ved en 200 års flom til å være 105,9 i vårt område. Slik sett vil området etter ferdigstillelse være trygt mht flom etter de retningslinjer myndighetene angir.

 

(kilde: NVE rapport 83/2016 flomsonekart)

Gir prosjektet økt flomfare?

Flomsonekart viser at cirka 90 % av hele planområdetområdet slik det er arrondert i dag ligger under vannet ved en 200-års flom.

 

Prosjektet har valgt å heve grunnen slik at alle boetasjer kommer i flomfri sone sett i forhold til de krav NVE stiller.

 

Eteblering av byggegrunn i elva vil ha marginale konsekvenser på vannstand og vannhastighet ved høy vannstand i Øyeren. Det forhold som i størst grad bestemmer flomfaren er knyttet til bruhodet på Strømsveien ifm Nitelva Bru og jernbanebrua syd for området. Det er vist i konsekvensutredning at dette er de begrensende faktorer for vanngjennomstrømning også etter at utfylling evt er foretatt i elva.

§