Fellesskap

Fellesskap og sambruk (delingsøkonomi)

Fellesskap og sambruk (Delingsøkonomi) er en miljøsmart trend og noe prosjektet vurderer kan være et høyaktuelt tiltak også på Strandveien.

 

Tanken er at man ved å være flere sammen om å dele både utgifter og goder, vil alle kunne tjene på dette og man vil ha en mulighet for å oppnå bedre kvalitet på varer  og tjenester.

 

Vi ser det som naturlig at et prosjekt av denne størrelse vil medføre og ha stor nytte av bærekraftige fellesskapsløsninger. På denne måten kan man trekke fordelen og effektivisere ressursutnyttelse på en måte som vil være mulig i et prosjekt i dette omfang.

 

Blant annet har prosjektet en rammebetingelse for om relativt lav parkeringsandel pr. boenhet. Dette tror vi er mulig å gjennomføre fordi deling av transportmidler vil bli mer utbredt med tiden, samt at prosjektet også kan etablere egne løsninger for eksempel bildeling på grunn av lite plass.

 

Videre deling av uteområder, dyrkbare arealer, drivhus, måltider osv. er noen elementer som går igjen. 

 

Fokus på felleskap og sambruk i området tror vi er med på å styrke samholdet og tilhørigheten i nabolaget og vil kunne være en identitetsskaper for hele området.

 

Med rett sammensetning vil Fellesskap fellesskap og sambruk også gi en miljøgevinst.

Hvor mange parkeringsplasser legger prosjektet opp til?

I reguleringsplanen legges det opp til max parkeringstillatelse for 0,7 biler pr boenhet. Dette er bestemt gjennom Kommuneplanen i Lillestrøm kommune.

 

Prosjektet tar utgangspunkt i at den teknologiske utviklingen fortsetter både i forhold til eget bilhold, bildelingsordninger og utvikling av kollektiv trafikk. Slik sett forventes behov for egne biloppstillingsplasser å reduseres.

 

I tillegg til parkering for boligene avsettes minst 6 parkeringsplasser for biler som omfattes av en/eller ?ere bilkollektivordninger. Disse vil være åpne for alle beboere innenfor planområdet.

 

Med arealfordeling slik den foreligger, vil dette medføre maksimalt 1 178 parkeringsplasser.

 

Videre vil det bli tilrettelagt med løsninger og servicepunkter for sykkelparkering.

§