Barn & unge

Hvor ligger nærmeste barnehager?

Prosjektet legger opp til etablering av 8-avdeling barnehage, med plass til opptil 108 barn.

 

I tillegg ligger det flere eksisterende barnehager i nærheten av planområdet, f.eks Stalsberg familie barnehage, Strømmen barnehage, Svanen familie barnehage, Noahs ark Barnehage, Furulund Barnehage og Hagan Barnehage

Hvor ligger nærmeste barneskoler og er det trygge skoleveier?

De nærmeste barneskolene, Sagdalen og Volla i Skedsmo kommune, og Rud i Rælingen kommune, ligger ca. 1 – 1,5 kilometer fra utbyggingsområdet.

 

Med utgangspunkt i Ruth Maiers gate er det ingen hovedveier som må krysses i plan.

 

Det er noe uklart hvordan inndelingen i skolekretser vil bli fremover. Full utbygging av planområdet vil riktignok medføre stort press på eksisterende skoler.

Hva med lekeplasser for barn og unge og hvordan er kravet til uteoppholdsarealer løst?

På Strandveien er dette organisert i to strøkslekeplasser - én ved torget i nord, 1 200 m2 stor, spesielt tilpasset de minste barna og én i den sentrale parken ved siden av barnehagen, tilpasset alle aldersgrupper. Alle gårdene, eller tunene, vil ha hver sin nærlekeplass på 150 m2. Slik sett er alle kravene som stilles i kommuneplanen oppfylt for området.

 

Den overordnede grøntstrukturen legger opp til tydelige grøntdrag langs strandpromenaden, strøket og Ruth Maiers gate, samt at alle tunene blir grønne. Langs veier og kjørbare gatetun blir det etablert forhager
med bredder mellom 3 og 5 m.

 

For videre lesing vises det til Illustrasjonshefte og Planbeskrivelse i dokumentarkiv.

§