Analyser

Konsekvensutredning

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det utarbeidet en konsekvensanalyse som belyser tiltakets virkninger av en rekke tema. Denne er basert på godkjent planprogram.

 

Tabellen viser rangeringen utfra definerte premisser. Prosjektet innebærer en bærekraftig byutvikling, som i stor grad tar hensyn til mål og føringer for arealplanlegging, sentrumsutvikling og boligbygging med god kvalitet ved kollektivknutepunkt i Osloregionen. En bybygging langs elva vil gi båndbyen Strømmen-Lillestrøm et fortrinn som boligmarked for den voksende befolkningen i Osloregionen. Kvalitetene knyttet til aktiviteter og opplevelser langs elva er også viktige fortrinn.

 

Prosjektets negative konsekvenser er vurdert som lokale.

 

Sweco har basert på funn i konsekvensvurderingen ingen konkret grunn til ikke å anbefale tiltakshaver å gå videre med tiltaket.

 

For videre lesing vises det til Konsekvensutredning i dokumentarkivet.

Samfunnsnytteanalysen

Vista Analyse har utarbeidet en samfunnsnytteanalyse for tiltaket. Denne analysen synliggjør at det som kan være verdifullt fra et ståsted, kan være negativt fra et annet. Den synliggjør også at verdien av et boligprosjekt ikke alene knytter seg til selve boligene, men til de muligheter som ligger i boligenes nærhet. Dette kan være naturopplevelser, turmuligheter eller nærhet til togstasjon, regionsenter og kulturtilbud.

 

Kortfattet om konsekvensene:

- Med tiltaket vil Lillestrøm bli en tettere og mer urban by


- Ved å bygge høyt mot elven, vil skyggen av høyhusene falle på vann og ikke på land


- Ny gangbro reduserer den fysiske barrieren i båndbyen


- Ved utfylling i Nitelva åpnes det for et sammenhengende turveinett – som gir en helsemessig


- Utvikling av opplevelses- og rekreasjonsakser langs Nitelva åpner for kognitiv læring


- Estetiske verdier og velvære knyttet til økosystemtjenester kan gi økte boligverdier og økt interesse fra ung kompetanse


- Boliger for opp mot 4 000 innbyggere åpner for kommersielle tilbud


- Med tiltaket vil det tilrettelegges for mindre behov for bil

 

Analysen konkluderer videre at det er mange positive sider ved planlagt full utbygging, og i stor grad representerer utbyggingen svar på mål og føringer for arealplanlegging, sentrumsutvikling og boligbygging med god kvalitet ved kollektivknutepunkt i Osloregionen.

 

En bybygging langs elva vil gi båndbyen Strømmen-Lillestrøm et fortrinn som boligmarked for den voksende befolkningen i Osloregionen. Kvalitetene knyttet til aktiviteter og opplevelser langs elva er også viktige fortrinn. Til tross for at utbyggingen gir økt tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av naturopplevelser og rekreasjon i og langs elven ved å planlegge en kunstig øy, gangbro, fugletittetårn og gangvei- er langs elvebredden osv., er Vista Analyse sin vurdering at det også vil være negativ påvirkning på naturverdier som følge av full utbygging med utfylling i elven.

 

Sett i forhold til å bygge begrenset til dagens unngår man de negative miljøvirkningene ved utfylling i elven, men går samtidig glipp av mange av de positive virkningene som er nevnt for alternativet med full boligutbygging.

 

For videre lesing vises det til Samfunnsnytteanalysen i dokumentarkivet.

 

§