Barn & unge

Hva med lekeplasser for barn og unge og hvordan er kravet til uteoppholdsarealer løst?

På Strandveien er dette organisert i to strøkslekeplasser - én ved torget i nord, 1 200 m2 stor, spesielt tilpasset de minste barna og én i den sentrale parken ved siden av barnehagen, tilpasset alle aldersgrupper. Alle gårdene, eller tunene, vil ha hver sin nærlekeplass på 150 m2. Slik sett er alle kravene som stilles i kommuneplanen oppfylt for området.

 

Den overordnede grøntstrukturen legger opp til tydelige grøntdrag langs strandpromenaden, strøket og Strandveien, samt at alle tunene blir grønne. Langs veier og kjørbare gatetun blir det etablert forhager
med bredder mellom 3 og 5 m.

 

For videre lesing vises det til Illustrasjonshefte og Planbeskrivelse i dokumentarkiv.

z