Analyser

Konsekvensutredning

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det utarbeidet en konsekvensanalyse som belyser tiltakets virkninger av en rekke tema. Denne er basert på godkjent planprogram.

 

Tabellen viser rangeringen utfra definerte premisser. Prosjektet innebærer en bærekraftig byutvikling, som i stor grad tar hensyn til mål og føringer for arealplanlegging, sentrumsutvikling og boligbygging med god kvalitet ved kollektivknutepunkt i Osloregionen. En bybygging langs elva vil gi båndbyen Strømmen-Lillestrøm et fortrinn som boligmarked for den voksende befolkningen i Osloregionen. Kvalitetene knyttet til aktiviteter og opplevelser langs elva er også viktige fortrinn.

 

Prosjektets negative konsekvenser er vurdert som lokale.

 

Sweco har basert på funn i konsekvens- vurderingen ingen konkret grunn til ikke å anbefale tiltakshaver å gå videre med tiltaket.

 

For videre lesing vises det til Konsekvensutredning i dokumentarkivet.

 

 

z