Flom

Gir prosjektet økt fare ift stabilitet og erosjon?

Geoteknikere og hydrologer har vurdert om utfyllingen kan gjennomføres i henhold til stabilitet eller hvis det er behov for en spesiell utforming eller erosjonssikring.

 

Under følger de viktigste funnene vedrørende erosjon:


- Det er beregnet kun marginale hastighetsendringer i forbindelse med utfyllingen, og som ikke vil påvirke sedimenttransport hverken oppstrøms eller nedstrøms tiltaksområdet.
- Erosjonsforhold knyttet til evt mindre hastighetsøkninger langs etablert ny, større øy sentralt i elveleiet, avbøtes med erosjonssikring vha fylling av grovere masser på utsatte punkter langs øya.
- Det er svært lave hastigheter langs østsiden av elven i tiltaksområdet grunnet elvens utforming og tilhørende strømningsforhold. Disse endres ikke av tiltaket.
- Det anses ikke å være noen fare for bunnsenkning på strekningen.
- Vannstanden i Øyeren og de smale passasjene under broene er i hovedsak styrende for de hydrauliske forholdende på strekningen.
 

Under følger de viktigste funnene vedrørende stabilitet:


- Det er i prosjektet utført stabilitetsberegninger både for dagens og for en fremtidig situasjon. Hensikten med disse har vært å vurdere om skråningsstabiliteten tilfredsstiller NVE sine krav til sikkerhet.
- Beregningene har vist at sikkerheten for alle snitt er større enn 1,4, og at dette da tilfredsstiller NVE sine krav. Områdestabiliteten på tomta er derfor vurdert å være tilstrekkelig for den planlagte utbyggelsen. Det er forutsatt at bebyggelsen utføres kompensert eller på peler til berg.
- Stabilitetsvurderingen for området konkluderer også at det ikke er grunn- og terrengforhold på tomten som tilsier at der fare for områdeskred på tomten.

 

For videre lesing vises det til Stabilitetsberegninger for dagens og for en framtidig situasjon i dokumentarkivet

z