Flom

Gir prosjektet økt flomfare?

Flomsonekart viser at cirka 90 % av hele planområdetområdet slik det er arrondert i dag ligger under vannet ved en 200-års flom.

 

Prosjektet har valgt å heve grunnen slik at alle boetasjer kommer i flomfri sone sett i forhold til de krav NVE setter.

 

Utfyllingen i elva vil ha marginale konsekvenser på vannstand og vannhastighet ved høy vannstand i Øyeren. Det forhold som i størst grad bestemmer flomfaren er knyttet til bruhodet på Strømsveien ifm Nitelva Bru og jernbanebrua syd for området. Det er vist i konsekvensutredning at dette er de begrensende faktorer for vanngjennomstrømning også etter at utfylling evt er foretatt i elva.

z